Tinnitus

Vad är tinnitus?

Tinnitus är mycket vanligt, cirka 15 % av befolkningen i Sverige, eller cirka 1,5 miljoner människor, har besvär. Av dessa har ca 100.000 människor såpass allvarliga problem att det påverkar vardagen (Hörselskadades Riksförbund, 2012). Tinnitus förekommer i alla åldrar. Man ser att vissa yrkesgrupper som musiker, lärare, industriarbetare, militärer och krogpersonal är extra drabbade.

Med tinnitus menas ljud i öronen som kan vara ringande, pipande, susande eller brusande. Ofta upplevs dessa problem under kortare perioder och besvären är övergående. Man kan få symptom efter en exponering av höga ljud (exempelvis under en konsert eller ett impulsljud som ett gevärsskott). Går inte besvären över kan det ibland medföra huvudvärk, stress, problem med koncentrationen, irritation, ilska, nedstämdhet, oro, depressioner och sömnbesvär. Vissa individer kan hantera ljuden med tiden medan andra behöver mer hjälp och stöd.

Varför får man Tinnitus?

Tinnitus är ett symptom som uppkommer efter olika orsaker. Den vanligaste orsaken är bullerskador och höga ljudnivåer där hörseln påverkats. Ofta har man här både en hörselnedsättning och tinnitus. Andra vanliga orsaker är exempelvis högt blodtryck, medicinering, andra sjukdomar samt spända muskler i käke och nacke. Även psykologiska orsaker är relativt vanliga.

Vanligt är att man exponerats för höga ljud. Detta innebär att hårcellerna i innerörats snäcka utsatts för alltför många och kraftiga ljudvågor. Är ljudnivåerna extremt höga kan det räcka med exponering vid ett enda tillfälle. En teori kring varför tinnitus uppstår vid bullerexponering är att innerörats skadade hårceller aktiverar sig själva (utan att de påverkas av ljud utifrån). En annan förklaring är att nervfibrernas isolerade höljen gör att överföringen av impulser leds till andra nervfibrer vilket leder till att felaktiga signaler skickas till hjärnans hörselcentrum.

Tecken på att man har Tinnitus

När man får tinnitus kan man exempelvis uppfatta brus, pip, sorl, ringningar, visslande och sus. Både ljudkaraktär och styrka kan variera. Man uppfattar ofta tinnitus vissa tider på dagen och ibland varierar det över tid. Man kan också höra olika tinnitusljud och ibland kan dessa uppträda samtidigt. Dessa ljud kan förekomma i ett öra eller i båda öronen. Med andra ord är tinnitus många gånger väldigt individuell. Det är också väldigt individuellt hur man uppfattar sin tinnitus. Vissa har stora besvär vid svag tinnitus medan andra kan vara nära nog obesvärade även fast man har starka tinnitusljud stora delar av dygnet. Individens förhållningssätt är också en av de viktigaste behandlingsstrategierna vid tinnitus.

Behandling av Tinnitus

När man först söker hjälp för sin tinnitus brukar man börja med en intervju om allmänhälsan och även genomföra en hörselundersökning. Detta för att se om det finns någon hörselnedsättning. Vidare försöker man också, ofta med frågor, försöka kartlägga hur man uppfattar sin tinnitus och hur tinnitusen påverkar ens dagliga liv. Med dagligt liv menas exempelvis arbete, fritid, skola och sociala relationer.

När man genomgått denna kartläggning kan ett antal behandlingar vara aktuella. Vad man väljer i det enskilda fallet beror dels på hur stora problem man har och om det finns en hörselnedsättning inblandad.

Några exempel på behandlingar är

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Självhjälpsbehandling via Internet
 • Information i grupp
 • Samtalsterapi
 • Utprovning av hörapparat
 • Utprovning av brusapparat (masker eller Tinnitus Retraining
 • Therapy (TRT))
 • Avslappningsövningar
 • Sjukgymnastik
 • Massage
 • Besök hos tandläkare för spänningar i käkmuskulatur
 • Ljud Pillow Tinnitus är ett bra hjälpmedel som ni finner här